Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui

(perkant prekes paspaudus mygtuką „Patvirtinti užsakymą“), yra šalims privalomas

teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių

įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių

atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.gurru.lt internetinėje

parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles,

atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

3. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti

užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką

Pirkėjo nurodytu el. paštu.

2. Asmens duomenų apsauga

1. Užsakydamas prekes Pirkėjas turi nurodyti savo asmens duomenis, reikalingus tinkamam

prekių užsakymo įvykdymui: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir

elektroninio pašto adresą.

2. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo

elektroninėje parduotuvėje tikslu. Taip pat Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais

elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai

pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių

pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.gurru.lt tikslais bei Pardavėjo veiklos

analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo

asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių

pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais

kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik

LR teisės aktų numatyta tvarka.

4. Detali asmens duomenų apsaugos tvarka nurodyta Privatumo politikoje.

3. Pirkėjo įsipareigojimai ir teisės

1. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti

užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką

Pirkėjo nurodytu el. paštu.

2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą

3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo

nedelsdamas susisiekti www.gurru.lt svetainėje nurodytais kontaktais ir pranešti

Pardavėjui apie pasikeitimus.

4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei

Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai

Pardavėją svetainėje  www.gurru.lt nurodytais kontaktais.

4. Pardavėjo įsipareigojimai ir teisės

1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir jam priklausančią asmeninę

informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos

Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus

atvejus.

2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės,

įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas

įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis

apmokėjimas.

4. Pardavėjas gali atšaukti užsakymą, jei tiekėjai nebegamina, nebetiekia prekių, kurias

užsakė Pirkėjas. Apie tai Pirkėjas informuojamas e-paštu arba telefonu. Užsakymo

apmokėjimas grąžinamas Pirkėjui.

5. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar pažeidžia savo

įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti

jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti

Pirkėjo registraciją.

5. Prekių apmokėjimas

1. Prekių kaina elektroninėje parduotuvėje nurodoma Eurais su PVM. Suformuotame

užsakyme matoma kaina + PVM.

2. Pirkėjas apmokėjimą vykdo naudojantis el. bankininkystės sistema. Įvykdžius apmokėjimą

el. bankininkyste, užsakymas pradedamas formuoti nuo tos dienos, kuomet Pirkėjo

sumokėti pinigai patenka į Pardavėjo banko sąskaitą.

6. Prekių pristatymas

1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei

kontaktinio telefono numerį.

2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba informuoti Pardavėją, kas prekes priims

vietoj jo. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu

adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti

Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose

nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra

reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu

Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų,

nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja

nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų

pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo

kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama

sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos

prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7. Pirkėjui pasirašius už prekės atsiėmimą arba pristatymą yra laikoma, kad siunta yra

perduota.

8. Pirkėjui pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti ir tai pažymėti

siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma,

kad siunta perduota tvarkingai.

9. Tuo atveju, kai Pirkėjas, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga

apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas susijusias su

transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų

Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo

reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų)

prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

10. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo metodo ir yra pridedama

prie bendros prekių krepšelio vertės.

7. Prekių grąžinimas

1. Tuo atveju, jeigu įsigyta prekė yra nekokybiška, Pirkėjas apie nustatytus kokybės

trūkumus privalo informuoti Pardavėją per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo

prekių pristatymo Pirkėjui momento. Pirkėjas apie įsigytas netinkamos kokybės prekes

turi informuoti telefonu +370 698 41706 ir el. paštu info@gurru.lt. Savo laiške pirkėjas

turi nurodyti nekokybiškos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir nusiskundimo

priežastis. Jeigu yra įmanoma, Pirkėjas el. paštu info@gurru.lt atsiunčia savo

nusiskundimą pagrindžiančius įrodymus, pvz., fotonuotrauką.

2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

1. grąžinama prekė turi būti nesugadintoje, tvarkingoje pakuotėje;

2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės,

nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai

grąžinama nekokybiška prekė);

4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

3. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja apmokėti

prekių grąžinimo, siuntimo išlaidas, o prekes pakeisti analogiškomis tinkamomis

prekėmis.

4. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama

sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

5. Grąžinimo metu už prekių saugumą atsako Pirkėjas.

6. Pardavėjas padengia transportavimo išlaidas, patirtas grąžinant prekes, tik tuo atveju, jei

dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjas gauna ne tas prekes, kurias užsisakėt arba prekės yra su

akivaizdžiu defektu.

Garantuojame galimybę, sutinkamai su LR teisės aktais, prekes grąžinti per 14 dienų.

Grąžinamos prekės negali būti pažeistos tokiu būdu, kuris užkirstų kelią pardavėjui

realizuoti prekes. Ši taisyklė negalioja maisto produktams.

Grąžinama prekė turi būti siunčiama pardavėjo nurodytais kontaktais. Po pardavėjo

patvirtinimo, kad prekė yra tvarkinga, pinigai yra grąžinami klientui. Prekės siuntimo

išlaidos yra pirkėjo atsakomybė, šis mokestis nėra grąžinamas.

8. Prekės

7. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio.

Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių

spalvas, nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų

atvaizduotos kuo tiksliau. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų

atvaizdų.

8. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose,

esančiuose internetinėje parduotuvėje.

9. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės

užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

9. Pristatymo terminas

1. Prekės yra pristatomos Pardavėjo pasirinktu kurjeriu į pasirinktą adresą arba į vieną iš

paštomatų, taip pat parduotuvė teikia nemokamo atsiėmimo paslaugą iš savo ofiso

adresu : Žemaitės g.20 , Šiauliai LT 77167

2. Pristatymo kaina nuo: 2.99 EUR (dėl įtemptos ekonominės situacijos kaina gali kisti dėl svyruojančių kuro žaliavų kainos rinkoje) (pristatymas Neringos savivaldybėje kainuoja 24,20 €)

3. Pristatymas užtrunka 1-3 darbo dienas, labai retais atvejais iki 5 darbo dienų.

10. Baigiamosios nuostatos

1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus

susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.